Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden Producten 


(algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van producten door ontwerpers 
aan consumenten en aan professionele wederpartijen die handelen in de uitoefening 
van een beroep of bedrijf) Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1.1 
Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op 
alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door de ontwerper tot stand 
gebrachte of aangeboden producten. 
1.2 
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 
a. ontwerper 
het ontwerpbureau dat, of de ontwerper die producten verkoopt; 
b. koper 
de wederpartij van de ontwerper; 
c. 
consument de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 
bedrijf; 
d. consumentenkoop 
de koop tussen ontwerper en consument; 
e. 
koop op afstand de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt 
via internet, telefoon, fax of post; 

Aanbiedingen en overeenkomsten 

2.1 
De aanbieding of prijsgave is vrijblijvend, tenzij het consumentenkoop betreft, en geldt 
gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt. 
2.2 
Tenzij de ontwerper uitdrukkelijk een andere wijze van totstandkoming kenbaar heeft gemaakt, 
komen overeenkomsten tussen de ontwerper en de koper tot stand door schriftelijke bevestiging 
door de ontwerper, waaronder een bevestiging per e-mail. Een automatisch elektronisch 
gegenereerde ontvangstbevestiging geldt niet als dergelijke bevestiging. De ontwerper behoudt 
zich het recht voor een bestelling te weigeren. 
2.3 
De ontwerper is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van 
derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere 
overeenkomsten ten behoeve van de ontwerper worden bedongen, gelden evenzeer ten 
behoeve van door de ontwerper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

Prijswijziging 

3.1 
Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, 
invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van 
valutawijzigingen) stijgen, is de ontwerper gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te 
passen. 
3.2 
De ontwerper zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte 
brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen 
is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging 
het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging. 

Levering 

4.1 
Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is 
overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de koper de ontwerper dus schriftelijk 
in gebreke te stellen. 
4.2 
Indien de ontwerper gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de 
overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas 
aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door de ontwerper 
zijn ontvangen. 
1/5 Verkoopvoorwaarden Producten BNO / oktober 2007.2 


4.3 
Levering aan niet-consumenten vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte 
van de ontwerper hebben verlaten. Levering aan consumenten vindt plaats op het door de koper 
tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens 
afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder 
inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van 
levering. 
4.4 
Indien de koper een levering weigert, kan de ontwerper de daaruit voortvloeiende kosten bij hem 
in rekening brengen. Daarnaast heeft de ontwerper in dat geval het recht de overeenkomst te 
ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen. 

Eigendomsvoorbehoud 

5.1 
Alle geleverde producten blijven eigendom van de ontwerper totdat de koper aan al zijn 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover de ontwerper heeft voldaan. 
5.2 
Indien de koper handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf (niet-consument) dan geldt: 
a. 
dat de koper producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van de 
ontwerper slechts zal mogen verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening 
van zijn bedrijf; 
b. 
dat indien de koper zijn verplichtingen uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst niet 
nakomt, of indien er gegronde vrees bij de ontwerper bestaat dat de koper zijn verplichtingen 
niet na zal komen, de ontwerper gerechtigd is geleverde producten bij de koper of bij derden, 
die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle 
medewerking te verlenen. 

Ontbinding en retournering 

6.1 
Bestellingen kunnen door de koper slechts met toestemming van de ontwerper worden gewijzigd 
of geannuleerd. Indien de ontwerper al kosten heeft gemaakt of tengevolge van de wijziging of 
annulering kosten moet maken, dan kan de ontwerper deze aan de koper in rekening brengen. 
6.2 
In geval van koop op afstand heeft de koper het recht om binnen zeven werkdagen na ontvangst 
van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te ontbinden. Indien de koopprijs al is 
betaald, zal deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen dertig dagen na de ontbinding 
terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn 
geopend, gebruikt of door de schuld van de koper zijn beschadigd. 
6.3 
Art 6.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van: 
a. 
zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop 
de ontwerper geen invloed heeft; 
b. 
zaken die: 
1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper; 
2) duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
4) snel kunnen bederven of verouderen; 
c. 
audio-en video-opnamen en computerprogrammatuur indien de verzegeling door de koper 
is verbroken; 
d. 
kranten of tijdschriften; of 
e. 
diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van 
zeven werkdagen is verstreken. 
6.4 
Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke 
goedkeuring door de ontwerper, waarbij de ontwerper het recht heeft instructies te geven 
omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de 
producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. 

Betaling 

7.1 
De ontwerper is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder 
rembours te leveren. 
7.2 
Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen te 
2/5 Verkoopvoorwaarden Producten BNO / oktober 2007.2 


geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening. e koper recht heeft op korting of verrekening. 

7.3 
Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de ontwerper nog geen (volledige) betaling 
is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, 
zoals die geldt voor consumenten-dan wel zakelijke transacties, afhankelijk van de aard van de 
koper. Alle door de ontwerper gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en 
incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De 
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een 
minimum van € 
150,-exclusief BTW. 

Opschortings-en ontbindingsbevoegdheid 

8.1 
Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is de ontwerper bevoegd om de 
uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten 
(gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden: 
a. 
indien de koper in verzuim is of de ontwerper goede grond heeft te vrezen dat de koper niet 
of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
b. 
in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling, faillissement of 
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn 
vermogen kan beschikken; of 
c. 
indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk 
is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ontwerper 
kan worden gevergd. 
8.2 
In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper 
onmiddellijk opeisbaar en zal de ontwerper niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit 
laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van 
omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn. 

Garanties en reclames 

9.1 
De door de ontwerper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die 
daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij 
normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door de ontwerper 
geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en 
importeurs. 
9.2 
Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor 
gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld 
worden. 
9.3 
De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. 
Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld schriftelijk 
en gemotiveerd aan de ontwerper gemeld te worden. In geval van consumentenkoop 
geldt een termijn van 2 maanden na constatering van eventuele gebreken. 
9.4 
Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is 
gereclameerd, dan heeft de ontwerper de keus om het desbetreffende product te vervangen, 
zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te 
restitueren. 
9.5 
Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking 
gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, 
ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe 
betekenis zijn. 
10 
Rechten van intellectuele eigendom 

10.1 
De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met 
betrekking tot de door de ontwerper aan de koper ter beschikking gestelde producten, 
materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, 
etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten 
3/5 Verkoopvoorwaarden Producten BNO / oktober 2007.2 


en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen 
en dessins, berusten bij de ontwerper, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden. en dessins, berusten bij de ontwerper, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

10.2 
Indien en voorzover de ontwerper producten of verpakkingen vervaardigt op grond van 
uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, 
ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten 
van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden ter 
zake en vergoedt alle door de ontwerper in verband met deze aanspraken gemaakte kosten. 
11 
Aansprakelijkheid voor schade 

11.1 
De ontwerper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt: 
a. 
door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel 
dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is; 
b. 
doordat de ontwerper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of 
onvolledige gegevens; 
c. 
door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de 
overeenkomst worden ingeschakeld; 
d. 
materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden 
geleverd; of 
e. 
misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en 
mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) 
communicatiemiddel. 
11.2 
Alleen directe en aan de ontwerper toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. 
Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, 
gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is 
uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke 
is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. 
11.3 
Voor zover de ontwerper aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot 
maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit 
bedrag niet hoger zal zijn dan € 
45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het 
bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert. 
11.4 
De koper vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering 
van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is. 
11.5 
Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien: 
a. 
de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ontwerper of zijn (leidinggevende) 
ondergeschikten; 
b. 
er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van 
Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW. 
12 
Overmacht 

12.1 
Ingeval de ontwerper ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, 
is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. 
Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de 
overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te 
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is 
alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen. 
12.2 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, 
voorzien of onvoorzien, waarop de ontwerper geen invloed kan uitoefenen, en waardoor de 
ontwerper niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen. 
13 
Nederlands recht en bevoegde rechter 

13.1 
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis 
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar 
woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 
13.2 
In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar de ontwerper is gevestigd bevoegd, 
4/5 Verkoopvoorwaarden Producten BNO / oktober 2007.2 


tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de ontwerper het recht het geschil 
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de 
rechter van de woonplaats van de koper bevoegd. 
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. In geval van consumentenkoop is de 
rechter van de woonplaats van de koper bevoegd. 

13.3 
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
14 
Overige bepalingen 

14.1 
De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 
14.2 
Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van 
toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien de ontwerper gebruik maakt van 
aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan 
laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden onverlet. 
5/5 Verkoopvoorwaarden Producten BNO / oktober 2007.2